Đăng nhập Đăng ký
Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 88 - Rank K.Cương
Số Tướng : 50
Số Skin : 64
400,000
Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
Số Tướng : 41
Số Skin : 38
200,000
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
Số Tướng : 59
Số Skin : 50
450,000
Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
Số Tướng : 53
Số Skin : 51
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 56
Số Skin : 58
450,000
Bảng ngọc 77 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 52
Số Skin : 47
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
Số Tướng : 55
Số Skin : 77
450,000
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
Số Tướng : 63
Số Skin : 72
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 92
Số Skin : 109
650,000
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
Số Tướng : 47
Số Skin : 53
500,000
Bảng ngọc 75 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 54
Số Skin : 44
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank K.Rank
Số Tướng : 57
Số Skin : 36
300,000